Libéma ProfCycling Toelichtingsverklaring


Wat wij doen met het beeldmateriaal van onze vrijwilligers

Extra informatie ten aanzien van de toestemming1 voor gebruik van beeldmateriaal

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Vrijwilliger is bekend dat op de verschillende wielerevenementen waar de Vrijwilliger wordt ingezet pers, fotograven en televisiecrews uit binnen en buitenland aanwezig zijn. Vrijwilliger geeft nadrukkelijk toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal waar de Vrijwilliger herkenbaar op in beeld komt, voor de doeleinden zoals hieronder genoemd in dit toestemmingsformulier. De Vrijwilliger is er nadrukkelijk op gewezen dat zonder deze toestemming inzet als vrijwilliger niet mogelijk is.

Doel van het beeldmateriaal

Het beeldmateriaal wordt alleen gebruikt ter promotie van de wielerevenementen die ondersteunt worden. Deze promotie vindt onder meer plaats via websites, op social media en/of in folders, brochures, flyers, posters, advertenties en presentaties. Het beeldmateriaal wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan in dit formulier beschreven staat. Het beeldmateriaal van de Vrijwilliger zal niet voor een ander doel gebruikt worden, zonder dat de Vrijwilliger daarover vooraf geïnformeerd wordt en indien nodig schriftelijk toestemming voor geeft.

Intrekken of weigeren toestemming

De Vrijwilliger kan op elk moment de toestemming voor het gebruik van zijn beeldmateriaal intrekken. Hiervoor kan de Vrijwilliger een e-mail sturen naar profcyling@libema.nl.Aan het intrekken of weigeren van toestemming zijn geen consequenties voor de Vrijwilliger verbonden, anders dan dat de Vrijwilliger niet meer ingezet kan worden tijdens wielerevents, maar geldt niet voor reeds eerder gepubliceerd materiaal.

Bewaren van het beeldmateriaal

Het beeldmateriaal waar de Vrijwilliger herkenbaar op in beeld komt wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Het zal in ieder geval worden verwijderd op schriftelijk verzoek van de Vrijwilliger, tenzij de belangen voor het bewaren van het promotiemateriaal zwaarder wegen.

Ontvangers

Om het beeldmateriaal ter promotie te gebruiken, kan dit worden verstrekt aan andere partijen die hierbij helpen. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de AVG). De partijen bestaan onder meer uit hostingdiensten die door ons zijn ingeschakeld, clouddiensten voor de opslag van data en ondersteunende dienstverleners voor het versturen van marketingberichten.

Jouw rechten

De Vrijwilliger kan via profcyling@libema.nl of telefonisch via 073 523 3379 een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van het beeldmateriaal waar de Vrijwilliger herkenbaar op in beeld komt. Het verzoek zal, in overeenstemming met de wet, binnen één maand na ontvangst worden behandeld. Als de Vrijwilliger een klacht heeft over hoe met de privacy van de Vrijwilliger wordt omgegaan, kan de Vrijwilliger contact met de Organisatie opnemen. Mocht de Vrijwilliger niet tevreden zijn met de manier waarop de Organisatie met de klacht omgaat, dan kan de Vrijwilliger contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) en daar een klacht indienen.

 

1Met toestemming wordt bedoeld de toestemming in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Auteurswet (portretrecht).