Libéma Privacystatement Sollicitaties:


Wat wij doen met de persoonsgegevens van onze sollicitanten.

Dit Privacystatement is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Libéma de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectieprocedures bij Libéma.

Wanneer u solliciteert via de website (Libéma), per en/of per e-mail verzamelen wij uw persoonsgegevens. Libéma houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij verwerken uiteraard de gegevens die u zelf aan ons verstrekt, maar wij kunnen –als dat noodzakelijk is voor de betreffende functie- ook bepaalde screenings doen (zoals screening van uw openbare social media-profielen). Verder kunnen wij voor sommige functies de persoonsgegevens in assessmentrapportages verwerken. Dat doen wij alleen met uw voorafgaande toestemming. Het doel van al deze verwerkingen is het kunnen werven van goed gekwalificeerd personeel voor onze organisatie.

In dit Privacystatement geven wij antwoord op de volgende vragen:

 • Welke gegevens verwerken we van sollicitanten?
 • Waarom verwerken wij uw gegevens?
 • Waarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?
 • Wie hebben er toegang tot uw gegevens?
 • Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Moet ik de gegevens aan Libéma verstrekken?
 • Hoe zit het met het assessments?
 • Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn gegevens?
 • Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn gegevens
 • Wie hebben er toegang tot uw gegevens?
 • Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
 • Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens (en hoe kunt u ze uitoefenen)?
 • Wat is het interne beleid van Libéma voor het gebruik van persoonsgegevens?

Wij passen dit Privacystatement soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Het verdient aanbeveling om dit Privacystatement voor sollicitanten geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Welke gegevens verwerken we van sollicitanten?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens van sollicitanten. De meeste daarvan verstrekt u zelf aan ons:

 • Contactinformatie (zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen;
 • Persoonlijke informatie (zoals geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit);
 • Gegevens over uw opleiding (zoals diploma`s, cijferlijsten, opleidingsniveau en resultaten van door u gemaakte assessments);
 • Sollicitatiebrief, CV (arbeidsgeschiedenis), aanbevelingsbrieven, referenties;
 • Gegevens uit screening van zakelijke en/of persoonlijke online profielen (bijv. LinkedIn, Facebook, Twitter);
 • Foto`s.

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang van Libéma. Dat gerechtvaardigd belang is het belang van Libéma om zo goed mogelijk personeel te werven en daarbij goed personeelsbeleid te kunnen voeren.

In uitzonderingsgevallen mogen wij uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld als we gegevens op verzoek van bevoegde autoriteiten verstrekken. In sommige gevallen mogen wij uw gegevens alleen verwerken als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Dat doen we alleen als u die toestemming in vrije wil heeft gegeven. U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • werving en selectie;
 • het doorgeven van informatie aan de betreffende sollicitant over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen
 • de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vrij komt of kan komen;
 • interne controle en bedrijfsbeveiliging.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatie-procedure, tenzij u toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren waar-na wij uw gegevens maximaal één jaar bewaren, voor het geval een passende functie binnen één jaar vrijkomt, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Libéma verwijderd. Indien de sollicitant wenst dat de gegevens eerder wor-den verwijderd, dan dient er een bericht te worden verstuurd aan  hr@libema.nl

Moet ik de gegevens aan Libéma verstrekken?

De verwerking van de persoonsgegevens is verplicht als u wilt dat wij uw sollicitatie in behandeling nemen. Zonder deze gegevens kunnen wij uw sollicitatie niet in behandeling nemen. Dat geldt niet voor de verwerking van de inhoud van assessmentsrapporten; de verwerking daarvan is niet verplicht en laten wij achterwege als u daar geen toestemming voor geeft.

Hoe zit het met het assessments?

Voor een aantal functies is een onderdeel van de werving- en selectieprocedure bij Libéma, het afnemen van een assessment. Libéma deelt uw persoonsgegevens enkel met ons assessmentbureau indien u na de selectiegesprekken wordt uitgenodigd voor het maken van een capaciteitentest en/of ander assessment. De uitkomst van een capaciteitentest en/of ander assessment wordt -alleen met uw toestemming- door het assessmentbureau gedeeld met de medewerkers van Libéma die de gegevens nodig hebben om de wervings- en selectieprocedure uit te voeren.

Indien u geen toestemming geeft voor het doorsturen van de uitkomst van een capaciteitentest en/of ander assessment door het assessmentbureau aan Libé-ma dan heeft dit echter geen negatieve gevolgen voor het verloop van de sollicitatieprocedure.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn gegevens?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling HR via: hr@libema.nl.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?

 • Alleen medewerkers van Libéma die uw persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot jouw gegevens in de systemen van Libéma (zoals HR-medewerkers en medewerkers die betrokken zijn bij de selectieprocedure).
 • Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is in verband met het uitvoeren van een assessment of een screening.
 • Libéma heeft met alle partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt, afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van Libéma en dit Privacystatement.
 • Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met dit Privacystatement. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.
 • In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals justitie. Daarbij kijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.
 • Als wij uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.
 • Voor meer informatie over deze leverancier kunt u contact met ons opnemen via: hr@libema.nl.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 • Libéma neemt passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Wij voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Werknemers van Libéma, die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
 • Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren wij u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn gegevens?

Libéma Exploitatie B.V., gevestigd te Rosmalen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat is het interne beleid van Libéma voor het gebruik van persoonsgegevens?

De basisbeginselen van ons privacybeleid zijn:

 • Wij vertellen u altijd wat wij doen met uw gegevens.
 • Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (om te bepalen of een sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Libéma ).
 • Wij verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.
 • Wij verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie over u, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.
 • Wij gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is.
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens.
 • Wij hebben maatregelen genomen om de uitoefening van uw rechten te faciliteren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens (en hoe kunt u ze uitoefenen)

 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.
 • U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Libéma of hr@libema.nl . Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord.
 • U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.